Chọc hút dịch, khí màng phổi sơ sinh

Chọc hút dịch, khí màng phổi sơ sinh [ Chọc hút khí màng phổi ]

Mã dịch vụ: 13.0191.0079
Giá dịch vụ: 200.000 VNĐ