Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter

Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter [ Chọc hút khí màng phổi ]

Mã dịch vụ: 01.0093.0079
Giá dịch vụ: 200.000 VNĐ