Chọc dò ổ bụng cấp cứu

Chọc dò ổ bụng cấp cứu [ Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi ]

Mã dịch vụ: 03.0165.0077
Giá dịch vụ: 200.000 VNĐ