Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm

Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm [ Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi ]

Mã dịch vụ: 02.0242.0077
Giá dịch vụ: 200.000 VNĐ