Chọc dò dịch màng phổi

Chọc dò dịch màng phổi [ Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi ]

Mã dịch vụ: 02.0009.0077
Giá dịch vụ: 200.000 VNĐ