Chọc dịch màng bụng

Chọc dịch màng bụng [ Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi ]

Mã dịch vụ: 03.2354.0077
Giá dịch vụ: 300.000 VNĐ