Chlamydia Ab miễn dịch tự động

Chlamydia Ab miễn dịch tự động [ Chlamydia IgG miễn dịch bán tự động/tự động ]

Mã dịch vụ: 24.0063.1626
Giá dịch vụ: 250.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả