Chích rạch áp xe nhỏ

Chích rạch áp xe nhỏ [ Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu ]

Mã dịch vụ: 03.3909.0505
Giá dịch vụ: 200.000 VNĐ