Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc

Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc [ Chích chắp/ lẹo ]

Mã dịch vụ: 14.0207.0738
Giá dịch vụ: 150.000 VNĐ