Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản

Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản [ Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm ]

Mã dịch vụ: 03.3821.0216
Giá dịch vụ: 172.000 VNĐ