AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang

AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang [ AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang ]

Mã dịch vụ: 24.0018.1611
Giá dịch vụ: 60.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả