Người phụ trách: ĐỖ THỊ MINH QUẾ
Thôn Tả Phụ, Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m