Người phụ trách: LÊ THỊ OANH
Thôn Phụng Công, Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m