Người phụ trách: LÊ THỊ HẰNG
Thôn Lương Đống 1, Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m