Người phụ trách: NGUYỄN THỊ MỴ
Thôn Kiều Trai, Minh Tân, Hưng Hà, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m