Người phụ trách: NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY
Xóm 3, Lương Ngọc, Tân Tiến, Hưng Hà, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m