Người phụ trách: NGUYỄN THỊ LAN HUYỀN
Xóm 1, Thụy Việt, Thái Thụy, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m