Người phụ trách: TRẦN THỊ HƯƠNG
Thôn Đồng Trang, Hồng An, Hưng Hà, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m