Người phụ trách: Lê Duy Hồng
ĐT 605, Thôn Lệ Sơn 1, Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng, Đà Nẵng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m