Người phụ trách: NGUYỄN VĂN TRỌNG
Lô 6.12, khu đô thị Trần Lãm, P Trần Lãm, TP Thái Bình, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m