Người phụ trách: TẠ THỊ TUYẾT
Lô 6.12, đường Lê Quý Đôn, Trần Lãm, TP Thái Bình, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m