Người phụ trách: Đặng Ngọc Phái
Lô 32 KCN Đà Nẵng, Đà Nẵng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m