Người phụ trách: Trần Vận Phục
Số 18, Trưng Trắc, khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, Sóc Trăng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m