Người phụ trách: LA THỊ HAI
ấp Chà Và, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, Trà Vinh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m