Người phụ trách: VŨ THỊ THỦY
Kios số 1 - chợ Hà Lầm, Quảng Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m