Người phụ trách: ĐINH MINH THỰC
Số 70, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m