Người phụ trách: TRẦN HỚN CƠ
10C, Trưng Nhị, khóm 3, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Cà Mau

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m