Người phụ trách: Trần Quang Sơn
211 KP Đông Thái - Thị trấn Vĩnh Bảo - Vĩnh Bảo - Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m