Người phụ trách: Vũ Đình Phúc
số 30 Hàm Nghi, phường Hải Tân, TPHD, Hải Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m