Người phụ trách: Trương Anh Tuấn
Số 20, đường 3 tháng 2, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m