Người phụ trách: NGUYỄN THỊ HÒA
Lô 13, tổ 36A, Đốc Đen, đường Trần Lãm, TP Thái Bình, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m