Người phụ trách: Phạm Thị Thu Hà
482 khu Phương Lưu I - PĐông Hải I - QHải An - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m