Người phụ trách: Ngô Thị Thủy
Đường Sơn Hải - PVạn Sơn - Quận Đồ Sơn - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m