Người phụ trách: Nguyễn Thị Thắm
Khu Đ DTB, Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh, Bắc Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m