Người phụ trách: Cao Thị Hà
Thôn Quảng Bố, Quảng Phú, Lương Tài, Băc Ninh, Bắc Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m