Người phụ trách: Nguyễn Thị Ngát
Tử Nê, Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh, Bắc Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m