Người phụ trách: Nguyễn Thị Nguyệt
Đội 4 - Xã Lập Lễ - Huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m