Người phụ trách: Nguyễn Thị Hường
Trịnh Xá- Thủy Nguyên- Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m