Người phụ trách: Đồng Thị Cúc
Thôn Nãi Sơn, X. Tú Sơn, H. Kiến Thụy, TP. Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m