Người phụ trách: Cao Thị Hương
Xóm 5 Ngọc Liễn, X. Đại Hà, H. Kiến Thụy, TP. Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m