Người phụ trách: Quách Thị Lê Hà
Số 15 /Miếu Hai Xã - PDư Hàng - QLê Chân - Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m