Người phụ trách: Nguyễn Thị Hương Thơm
Số 202/Miếu Hai Xã - PDư Hàng Kênh - QLê Chân - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m