Người phụ trách: Hoàng Ngọc Cương
Số 49/Miếu Hai Xã- PDư Hàng Kênh- QLê Chân - HP, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m