Người phụ trách: Trần Thị Thanh Hải
130 Phương lưu -PVạn Mỹ - Quận Ngô Quyền - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m