Người phụ trách: Phạm Thị Thu Hà
Số 36/Hạ Lý- PHạ Lý- QHồng Bàng- HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m