Lấy dị vật hạ họng

Lấy dị vật hạ họng [ Lấy dị vật họng ]

Mã dịch vụ: 03.2178.0900
Giá dịch vụ: 40.000 VNĐ